Dịch vụ tư vấn tiền lương, bảo hiểm công đoàn

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG – BẢO HIỂM – CÔNG ĐOÀN

A.  Lao động – tiền lương

  • Soạn thảo quyết định tuyển dụng/thỏa thuận thử việc/hợp đồng lao động
  • Soạn thảo thảo thuận chấm dứt hợp đồng lao động/quyết định thôi việc
  • Soạn thảo/nộp Báo cáo khai SDLĐ/tăng giảm LĐ/Báo cáo định kỳ lao động

B. Bảo hiểm xã hội

  • Thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT/Báo tăng giảm BHXH
  • Soạn thảo/nộp hồ sơ xin trợ cấp ốm đau, thai sản
  • Gia hạn thẻ BHYT/Chốt sổ bảo hiểm

C. Công đoàn

  • Xin thủ tục thành lập công đoàn/ xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn